search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
operation round-up 4 | country living


MONTHLY UPDATE


Operation Roundup funds support local charitable organizations, civic groups, youth programs, community services, and needy families. For more information on this voluntary bill roundup program, please visit us online at www.ecoec.com.


Applications reviewed..............................1,014 Applications granted...................................686 Applications denied....................................314 Applications tabled.......................................24 Scholarships awarded....................$218,000


Total Disbursements..............$1,650,081.99 Average member contribution.................44¢


Venison Stew INGREDIENTS


2 T. vegetable oil 2 pounds venison stew meat 3 onions, chopped 2 cloves garlic, minced 1 T. Worcestershire sauce 1 bay leaf ½ teaspoon dried oregano


ELECTRICAL SAFETY TIP OF THE MONTH


3ODFH ODPSV RQ OHYHO VXUIDFHV DZD\ IURP WKLQJV that can burn and use bulbs that match the lamp's UHFRPPHQGHG ZDWWDJH


SOURCE: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION DIRECTIONS


In a skillet, deeply brown the meat in oil. Add onions, garlic. Worcestershire sauce, bay leaf, oregano, salt, and water. Simmer, covered, for 1½ to 2 hours, or until meat is tender.


Add potatoes and carrots; cook until tender.


ÅëéÞåêá Ġëñî Ýêà óÝðáî Õðåî åêðë ðäá ïðáó Ôáéëòá ÞÝõ èáÝâ before serving.


Source: allrecipes.com


1 T. salt 3 cups water 7 small potatoes, quartered 1 pound carrots, sliced ^ ßñì Ýèè-ìñîìëïá Ġëñî


*7):, 7. <:=;<--;


4W_MTT 0WJJ[ ,Q[\ZQK\ President


-I[\ +MV\ZIT -TMK\ZQK +WWXMZI\Q^M


87 *W` ; ?WWL ,ZQ^M


7SU]TOMM 7STIPWUI


(918) 756-0833 www.ecoec.com


7..1+- 07=:;" 5WVLIa .ZQLIa IU " XU


87?-: 7=<)/- 07< 416- (918) 756-0833


Country Living Q[ X]JTQ[PML UWV\PTa Ja -I[\ +MV\ZIT 7STIPWUI -TMK\ZQK +WWXMZI\Q^M 1VK ;MKWVL KTI[[ XW[\IOM XIQL I\ 7SU]TOMM 7STIPWUI


87;<5);<-:" ;MVL ILLZM[[ KWZZMK\QWV[ \W -+- +W]V\Za 4Q^QVO 87 *W` <PQ[ QV[\Q\]\QWV Q[ IV MY]IT WXXWZ\]VQ\a MUXTWaMZ >M\MZIV ,Q[IJTML


4IZZa 0IZ^Ma ,Q[\ZQK\ Vice President


,_QOP\ 4]\PMZ ,Q[\ZQK\ Secretary Treasurer


2QU 0ITT ,Q[\ZQK\ Asst. Sec. Treasurer


-L 3TWMKSTMZ ,Q[\ZQK\


5QKPIMT >MZVVWV ,Q[\ZQK\ 5I` ;PWMUISM ,Q[\ZQK\


<QU ;UQ\P General Manager


IVL I\ ILLQ\QWVIT UIQTQVO WffiKM ;]J[KZQX\QWV XZQKM" 7SU]TOMM 73


; ?WWL ,ZQ^M 7SU]TOMM 7STIPWUI KMV\[


aMIZ


• 8Ia ^QI I]\WUI\QK LZIN\ WN aW]Z KPMKSQVO WZ [I^QVO[ IKKW]V\ ;QOV ]X WVTQVM WZ LW_VTWIL \PM MJQTT NWZU NWZ MI[a I]\WUI\QK payments at www.ecoec.com


8)A5-6< 78<176;


• 8Ia WVTQVM I\ www.ecoec.com ][QVO ;UIZ\0]J WZ LW_VTWIL \PM IXX


• 8Ia Ja XPWVM ][QVO >1;) 5I[\MZKIZL WZ ,Q[KW^MZ I\ 866-999-4584 )^IQTIJTM PW]Z[ I LIa +WV^MVQMVKM NMM I[[WKQI\ML _Q\P XIaUMV\[


• 8Ia _Q\P KI[P WZ KZMLQ\ LMJQ\ KIZL I\ XIZ\QKQXI\QVO 5WVMaOZIU WZ 8Ia ;Q\M TWKI\QWV[ +WV^MVQMVKM NMM I[[WKQI\ML _Q\P XIaUMV\[


• 8Ia ][QVO W]Z LZQ^M \PZW]OP _QVLW_ WZ TWJJa 5WVLIa .ZQLIa


IU \W " XU


RECIPES


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112