search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Page 3


The ElectraLite


October 2018 Annual Meeting Continues to Grow 7KH DQQXDO PHHWLQJ ZDV HQ


MR\HG E\ PDQ\ PHPEHUV IURP WKURXJK RXW &9(&¶V WHUULWRU\


0HPEHUV HQMR\HG JUHDW ZHDWKHU WR VWDUW WKH GD\ DQG FDPH RXW LQ VWURQJ QXPEHUV WR VXSSRUW WKHLU FRRSHUDWLYH $W WKH HYHQW PHPEHUV ZHUH DEOH WR KHDU DQ XSGDWH IURP *HQHUDO 0DQDJHU &ROLQ :KLWOH\ YLVLRQ IURP %RDUG 3UHVLGHQW -RH 6HPWQHU D ¿QDQFLDO UHYLHZ ZLWK VHFUHWDU\ WUHDVXUHU 0DWW *RRGVRQ DQG DQ RYHUYLHZ RI &9(& 2SHUDWLRQ 5RXQG8S )RXQGDWLRQ IURP PHPEHU 0LNH 0DWORFN


0HPEHUV ZHUH WKDQNHG IRU WKHLU DWWHQGDQFH ZLWK D


ELOO FUHGLW RQ


WKHLU 6HSWHPEHU ELOO D &9(& FDS DQG D


PHDO FRXSRQ JRRG DW PDQ\ DUHD UHVWDXUDQWV


0HPEHUV ZHUH DOVR HQWHUHG LQWR D GUDZLQJ IRU JUDQG SUL]HV DQG QHZ WKLV \HDU D SUL]H GUDZLQJ IURP HDFK GLVWULFW ³:H KRSH WR FRQWLQXH WR VHH D JUHDWHU WXUQRXW IURP PHPEHUV WUDYHOLQJ D JUHDWHU GLVWDQFH E\ RffHULQJ D SUL]H VSHFL¿F WR HDFK GLVWULFW ´ VWDWHV -DU URG 9DQ=DQW PDQDJHU RI EXVLQHVV JRYHUQPHQWDO UHODWLRQV DQG RUJDQL]HU RI $QQXDO 0HHWLQJ


FDVK SUL]H RI


7KLV \HDU WKH FRRSHUDWLYH RffHUHG D WR HDFK GLVWULFW 7KH


PHHWLQJ ZDV ZHOO DWWHQGHG ZLWK RYHU PHPEHUV SUHVHQW D VXEVWDQWLDO JURZWK RYHU WKH SDVW IHZ \HDUV 9DQ=DQW VDLG ³:H FRQWLQXH WR VHH \HDU RYHU \HDU JURZWK LQ DWWHQGDQFH DW RXU DQQXDO PHHWLQJ ZKLFK WHOOV PH PRUH DQG PRUH SHRSOH DUH LQWHUHVWHG LQ EHLQJ D SDUW RI WKHLU &RRSHUDWLYH :H PLVVHG TXRUXP WKLV \HDU E\ DERXW PHPEHUV DQG DQWLFLSDWH UHDFKLQJ WKDW QXPEHU LQ


´


7KH FRRSHUDWLYH LV FRQWLQXLQJ WR DFFHSW IHHGEDFN IURP PHPEHUV DERXW SURPRWLQJ WKH HYHQW DQG WKH HYHQW LQ JHQHUDO DQG LV ORRNLQJ IRUZDUG WR D JUHDW \HDU DQG DQRWKHU JUHDW PHHWLQJ LQ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112