search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
C A N A D I A N October 2018


Board Districts Updated Following Review


$FFRUGLQJ WR &9(& %\ ODZV WKH ERDUG RI WUXVWHHV LV UHTXLUHG WR UHYLHZ


WKH QXPEHU RI PHPEHUV LQ HDFK GLV WULFW DW OHDVW HYHU\ ¿YH \HDUV


V ELECTRALITE SUPPLEMENT TO OKLAHOMA LIVING


7KH ERDUG UHYLHZV WKH QXPEHU RI PHPEHUV LQ HDFK GLVWULFW WR NHHS WKHP DV FORVH DV SRVVLEOH WR WKH RWKHU GLVWULFWV 7KH ERDUG IHHOV WKLV DVVXUHV HYHU\ &9(& PHPEHU KDV HTXDO UHS UHVHQWDWLRQ RQ WKH ERDUG DQG D YRLFH YLD WKHLU WUXVWHH


)ROORZLQJ WKLV UHYLHZ WKH WUXVW HHV IHOW D IHZ FKDQJHV LQ GLVWULFW ERXQGDULHV ZHUH UHTXLUHG


7KH GLVWULFWV KDYH EHHQ DSSURYHG


XSGDWHG DQG FDQ EH VHHQ LQ WKH DF FRPSDQ\LQJ JUDSKLF DQG RQ \RXU PRQWKO\ HOHFWULF ELOO <RX PD\ YLVLW FDQDGLDQYDOOH\ RUJ ERDUG RI WUXVWHHV IRU PRUH LQIRUPDWLRQ RQ DOO RI RXU WUXVWHHV RU FDOO &9(& LI \RX KDYH TXHVWLRQV


&9(& 2ffiFHV ZLOO EH closed Monday, Oct. 8 in honor


of Columbus Day


Please call your nearest Co-op RffiFH WR UHSRUW DQ RXWDJH or safety hazard


Annual Flag Ceremony Scheduled for October 9 at Co-op Headquarters


&9(&¶V 7XHVGD\ 2FWREHU


WK $QQXDO 'LJQL¿HG 'LVSRVDO RI 8QVHUYLFHDEOH $PHULFDQ )ODJV FHUHPRQ\ LV VFKHGXOHG IRU S P ,W ZLOO EH KHOG DW WKH FR RS¶V KHDGTXDUWHUV DW WKH LQWHUVHFWLRQ RI , DQG +Z\V DQG 8 6


&RPSOLPHQWDU\ KDPEXUJHUV KRW GRJV DQG VRIW GULQNV ZLOO EH VHUYHG 7KH FHUHPRQ\ LV RSHQ WR WKH SXEOLF DQG LV VSRQVRUHG HDFK \HDU E\ ORFDO $PHULFDQ /HJLRQ 3RVWV DQG &9(& :LQQHUV RI WKH DQQXDO HVVD\ FRQWHVW ZLOO UHDG WKHLU HVVD\V GXULQJ WKH FHUHPRQ\ 2QH PLGGOH VFKRRO VWXGHQW DQG RQH KLJK VFKRRO VWXGHQW ZLOO HDFK EH DZDUGHG D


FDVK VFKRODUVKLS


3DUWLFLSDWLQJ VWXGHQWV ZHUH DVNHG WR ZULWH DQ HVVD\ HQWLWOHG :K\ 'R :H 6DOXWH WKH )ODJ" ,QIRUPDWLRQ DERXW WKH FHUHPRQ\ LV DYDLODEOH RQ WKH FR RS¶V ZHEVLWH DQG )DFHERRN SDJH RU E\ FDOOLQJ -DUURG


9DQ=DQW DW


A


L


L


E


Y


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112