search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MINUTES


VVEC 2017 Annual Meeting of Members 6DWXUGD\ 2FWREHU


7KH


,QFRUSRUDWHG ZDV KHOG DW WKH 5REVRQ 3HUIRUPLQJ $UWV &HQWHU &ODUHPRUH 2NOD- KRPD RQ WKH


DW 7KHUH ZHUH PHPEHUV


WK $QQXDO 0HHWLQJ RI 0HPEHUV RI 9HUGLJULV 9DOOH\ (OHFWULF &RRSHUDWLYH WK GD\ RI 2FWREHU


D P DIWHU GXH DQG SURSHU QRWLFH


WR WKH PHPEHUV DV UHTXLUHG E\ WKH E\ODZV RI WKH &RRSHUDWLYH -RKQ +LEGRQ 7UXVWHH DQQRXQFHG WKHUH ZDV QRW D TXRUXP RI PHPEHUV UHJLV-


WHUHG IRU WKH PHHWLQJ DQG QR RIƓFLDO EXVLQHVV FRXOG EH FRQGXFWHG 7KH QXPEHU RI PHPEHUV UHTXLUHG IRU D TXRUXP ZDV


present. $SSURYHG


Jim Brackett President 99(& %RDUG RI 7UXVWHHV


Jack Bogart 6HFUHWDU\ 99(& %RDUG RI 7UXVWHHV


OFFICIAL NOTICE


2018 Annual Meeting of Members Verdigris Valley Electric Cooperative, Inc.


7KH $QQXDO 0HHWLQJ RI 0HPEHUV RI 9HUGLJULV 9DOOH\ (OHFWULF &RRSHUDWLYH ,QFRUSRUDWHG ZLOO EH KHOG 6DWXUGD\ 2FWREHU $UWV &HQWHU


DFWLRQ ZLOO EH WDNHQ RQ WKH IROORZLQJ PDWWHUV


5HDGLQJ RI WKH PLQXWHV 5HSRUWV RI 2IƓFHUV 7UXVWHHV DQG &RPPLWWHHV $OO RWKHU EXVLQHVV ZKLFK PD\ SURSHUO\ FRPH EHIRUH WKH PHHWLQJ RU DQ\ DGMRXUQPHQW WKHUHRI


'DWHG WKLV WK GD\ RI 6HSWHPEHU


Jack Bogart 6HFUHWDU\ 99(& %RDUG RI 7UXVWHHV


DW WKH 5REVRQ 3HUIRUPLQJ ( 6WXDUW 5RRVD &ODUHPRUH 2NODKRPD ,I D TXRUXP LV SUHVHQW


MAKING A DIFFERENCE


99(&ōV FRQVWUXFWLRQ DQG PDLQWHQDQFH OLQHPHQ PDNH D GLIIHUHQFH GDLO\ DV WKH\ PDLQWDLQ SRZHU OLQHV DQG LQIUDVWUXFWXUH ZKHQ RXWDJHV RFFXU WKH\ ZRUN DURXQG WKH FORFN WR UHVWRUH SRZHU IRU RXU PHPEHUV DV VDIHO\ DQG TXLFNO\ DV SRVVLEOH


4 • Power Circuit • October 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112