search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PARTNERING WITH EDUCATION FOR A BRIGHTER FUTURE School District


&RUSRUDWH 3URƓOH 9HUGLJULV 9DOOH\ (OHFWULF &RRSHUDWLYH LV


• A distribution co-op providing electric service to residential, commercial and industrial consumers • Headquartered in Collinsville, Oklahoma • Incorporated October 24, 1938 Ř 6HUYHV


PLOHV RI HOHFWULF OLQH


Oklahoma Union Oologah &DQH\ 9DOOH\ Owasso Collinsville Skiatook Bowring Nowata Barnsdall 'HZH\


6HTXR\DK 6SHUU\


PHWHUV LV 2NODKRPDōV WKLUG ODUJHVW


HOHFWULF FRRSHUDWLYH EDVHG RQ WKH QXPEHU RI PHWHUV Ř 0DLQWDLQV


• Serves members in Nowata, Osage, Rogers, Tulsa and Washington counties


Ř 1LQHW\ VL[ HPSOR\HHV FRYHU WKH FR RSōV PRUH WKDQ VTXDUH PLOH VHUYLFH WHUULWRU\ GDLO\


Ř 99(& KDV ZDUHKRXVH DQG PDLQWHQDQFH IDFLOLWLHV LQ Nowata and Bartlesville, Oklahoma


Ř $ QRQ SURƓW FRUSRUDWLRQ ZKROO\ RZQHG E\ WKH PHPEHUV it serves


Ř *RYHUQHG E\ D QLQH PHPEHU ERDUG RI WUXVWHHV ZKR DUH HOHFWHG E\ PHPEHUV UHVLGLQJ LQ WKH GLVWULFWV WKH\ represent


Ř 7UXVWHH WHUPV RI RIƓFH DUH IRU WKUHH \HDUV WKUHH WUXVWHH SRVLWLRQV DUH XS IRU HOHFWLRQ HDFK \HDU


Power Circuit


3RZHU &LUFXLW LV SXEOLVKHG PRQWKO\ E\ 9HUGLJULV 9DOOH\ (OHFWULF &RRSHUDWLYH &ROOLQVYLOOH 2NODKRPD IRU LWV PHPEHUV LQ 7XOVD Rogers, Washington, Nowata and Osage counties. Periodical postage paid at Tulsa, Oklahoma and other additional mailing RIƓFHV 6XEVFULSWLRQ SULFH LV


SHU PRQWK


32670$67(5 VHQG DGGUHVV FKDQJHV WR 3RZHU &LUFXLW P.O. Box 219, Collinsville, OK 74021.


Volume 77 • Number 10 • October 2018


On the Cover 99(&ōV VWDII PDNH D GLIIHUHQFH DV WKH\ VHUYH RXU PHPEHUV 3LFWXUHG DUH IURP EDFN OHIW /HDG 0DLQWHQDQFH /LQHPDQ 'DQQ\ Lemke, Job Training & Loss Control Coordinator Bill Gillespie, &DVKLHU ,QH] :ULJKW &RQVWUXFWLRQ 6XSHULQWHQGHQW %R\G Schultheiss, Field Engineer Keith Delozier, Dispatcher Jan White, ([HFXWLYH 6HFUHWDU\ &RPPXQLFDWLRQV &RUUHVSRQGHQW .LPEHUO\ /RIIHU DQG 2IƓFH 0DQDJHU &DUOD :KLWE\


STATEMENT OF NON-DISCRIMINATION


7KLV LQVWLWXWLRQ LV DQ HTXDO RSSRUWXQLW\ SURYLGHU DQG HPSOR\HU ,I \RX ZLVK WR ƓOH D &LYLO 5LJKWV SURJUDP FRPSODLQW RI GLVFULPLQDWLRQ FRPSOHWH WKH 86'$ 3URJUDP 'LVFULPLQDWLRQ &RPSODLQW )RUP IRXQG RQOLQH DW KWWS ZZZ DVFU XVGD JRY FRPSODLQWBƓOLQJBFXVW KWPO RU DW DQ\ 86'$ RIƓFH RU FDOO WR UHTXHVW WKH IRUP <RX PD\ DOVR ZULWH D OHWWHU FRQWDLQLQJ DOO RI WKH LQIRUPDWLRQ UHTXHVWHG LQ WKH IRUP 6HQG \RXU FRPSOHWHG FRPSODLQW IRUP RU OHWWHU WR WKH 8 6 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH 'LUHFWRU 2IƓFH RI $GMXGLFDWLRQ


,QGHSHQGHQFH $YHQXH 6 : :DVKLQJWRQ ' & or e-mail at program.intake@usda.gov. 2 • Power Circuit • October 2018 RU E\ ID[ GIVING BACK TO THE COMMUNITY


99(& SURYLGHV ƓQDQFLDO VXSSRUW WR VFKRRO V\VWHPV LQ RXU VHUYLFH WHUULWRU\ WKURXJK WKH SD\PHQW RI JURVV UHFHLSWV WD[ 7KH


SHUFHQW JURVV UHFHLSWV WD[ LV FROOHFWHG IURP PHPEHUVō PRQWKO\ HOHFWULF ELOOV DW WKH


LQVWUXFWLRQ RI WKH 2NODKRPD 7D[ &RPPLVVLRQ 7KH DPRXQW RI WD[ LV GLVWULEXWHG E\ WKH PLOHV RI HOHFWULF OLQH WKH FR RS KDV LQ HDFK VFKRRO GLVWULFW .$02 3RZHU 99(&ōV ZKROHVDOH SRZHU VXSSOLHU DOVR SD\V JURVV receipts taxes. In 2017, VVEC and KAMO Power together paid over $1.7 million in taxes to area school V\VWHPV


Bartlesville Copan Justus Avant )R\LO Pawhuska Claremore 6RXWK &RIIH\YLOOH Chelsea +RPLQ\


Sand Springs Verdigris Catoosa Prue


Anderson Tulsa


Osage Hills Inola


Chouteau-Mazie VVEC


$107,832.13 100,388.61 98,723.38 96,559.10 74,124.86 67,355.82 64,915.15 59,858.25 58,168.31 56,479.22 51,914.57 46,725.83 46,177.35 35,520.22 30,122.90 28,432.75 26,813.50 24,853.51 23,271.22 23,146.98 22,206.81 21,731.03 20,135.52 14,951.47 14,161.10 12,916.08 10,894.91 10,464.76 6,682.19 4,240.67 622.64


$1,260,390.84 KAMO


$57,461.92 82,502.34


44,217.39 39,630.09 31,904.13 655.33


34,766.87 34,180.53


379.40


87,400.06 29,765.69


8,726.21


11,485.49 15,313.98


$478,389.43 Total


$165,294.05 100,388.61 181,225.72 96,559.10 118,342.25 106,985.91 64,915.15 59,858.25 90,072.44 56,479.22 51,914.57 47,381.16 46,177.35 35,520.22 30,122.90 63,199.62 26,813.50 59,034.04 23,271.22 23,146.98 22,586.21 109,131.09 49,901.21 14,951.47 14,161.10 21,642.29 10,894.91 10,464.76 6,682.19 15,726.16 15,936.62


$1,738,780.27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112